Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021

 • 2020-2021

  Struktura własności i majątek  na dzień 2021-12-31:

  Mienie Uczelni stanowią:


  • budynki oraz inne środki trwałe, a także pozostałe składniki majątkowe ujęte w ewidencji Uczelni,
  • wartości niematerialne i prawne w szczególności licencje,
  • grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu.

   

  Działalność Uczelni finansowana jest z:


  • subwencji oraz dotacji podmiotowych i celowych pochodzących z budżetu państwa,
  • dotacji celowych i dofinansowań pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • opłat za świadczone usługi edukacyjne,
  • opłat za korzystanie z domów studenckich,
  • darowizn i środków przekazanych Uczelni w ramach umów sponsorskich,
  • środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • środków pochodzących ze sprzedaży usług badawczych oraz pozostałych prac,
  • pozostałych przychodów własnych, w szczególności z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży innych usług.

   

  Stan posiadania nieruchomości na dzień 2021-12-31:


  • 9 działek o powierzchni 11,3458 ha zabudowanych 27 budynkami,
  • 3 działki niezabudowane o powierzchni 0,3119 ha.

   

  Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 2021-12-31
    dane tys. zł   
    stan na 31.12.2021 r.  stan na 31.12.2020 r. wskaźnik [%] 
  Aktywa 605 027,52   585 358,03 1,03
  Aktywa trwałe w tym: 473 369,01 502 819,18 0,94
  I. Wartości niematerialne i prawne 452,90 570,51 0,79
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 472 853,91 471 092,60 1,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe  62,20 31 156,07 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe w tym: 131 658,51 82 538,85 1,60
  I. Zapasy 563,18 527,33 1,07
  II. Należności krótkoterminowe 5 682,33 6 906,63 0,82
  III. Inwestycje krótkoterminowe 124 528,77 74 282,60 1,68
  IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 884,23 822,29 1,08
  Pasywa 605 027,52 585 358,03 1,03
  A. Kapitał (fundusz) własny w tym: 464 106,56 458 518,46 1,01
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 459 088,02 455 282,52 1,01
  VI. Zysk netto 5 018,54 3 235,94 1,55
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 140 920,96 126 839,57 1,11
  I. Rezerwy na zobowiązania 49 356,30 52 155,06 0,95
  II. Zobowiązania długoterminowe 61,33 711,19 0,09
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 33 297,62 31 154,20 1,07
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 58 205,71 42 819,12 1,36