Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WZ - Pracownicy Dydaktyczni

Rozstrzygnięcie konkursu (20.12.2022 r.) 

W ramach konkursu wpłynęły 3 oferty

Żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.

W związku z powyższym konkursu nie przeprowadzono.

 


Rektor

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.) oraz w Statucie Uczelni.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA:

 1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równoważnego potwierdzonego dyplomem uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych;
 2. predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni,
  z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej;
 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Programowanie, Programowanie aplikacji mobilnych, Bazy danych, Databases, Programming of Mobile Applications, Computer Architecture and Operating Systems, Programowanie aplikacji biznesowych.;
 4. znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej B2;
 5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C2;
 6. dodatkowym atutem będą predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, w tym przygotowanie metodyczne do prowadzenia badań;
 7. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 8. umiejętność efektywnej pracy w zespole;
 9. umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;
 10. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów zawartych w ogłoszeniu na właściwe stanowisko (sposób spełnienia należy wskazać odrębnie dla każdego z kryterium), zawierający oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzenia konkursu;
 2. dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wymaganych przedmiotów lub im pokrewnych;
 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera lub stopnia naukowego doktora;
 4. CV;
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

link: kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 1. oświadczenie o spełnieniu wymogów  art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r.,  poz. 1668ze zm.)

      link: oświadczenie (spełnienie wymagań);

 1. oświadczenie dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej:

           link: http://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/oswiadczenie_ws._ksztalcenia_w_szkole_doktorskiej_eng.pdf ;

 1. oświadczenie o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

            link: oświadczenie (podstawowe miejsce pracy);

 1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu konkursowym

           link: zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

III. Przebieg konkursu

 1. Obsługę administracyjną procesu rekrutacji zapewnia właściwa jednostka w Centrum Spraw Personalnych, która weryfikuje pod względem formalnym złożone przez kandydatów dokumenty i może żądać ich uzupełnienia. Kandydat jest zobowiązany uzupełnić braki formalne w terminie 2 dni pod rygorem odrzucenia kandydatury.
 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału dokonuje oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 3. Na podstawie dokonanej oceny komisji zostanie zestawiona lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji; kandydaci zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub
  mailowo na wskazany w dokumentach aplikacyjnych kontakt.
 4. Weryfikacja miękkich kompetencji kandydatów wskazanych przez komisję, zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu testów kompetencji.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w wyznaczonym przez komisję konkursową terminie.
 6. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani nie później niż trzy dni przed planowaną rozmową kwalifikacyjną.
 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji komisja konkursowa przekaże protokół, zawierający listę rekomendowanych kandydatów lub informację o niewybraniu żadnego kandydata, wraz z uzasadnieniem JM Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

IV WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę od  22 lutego 2023 r. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 4 lat, zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce, w podstawowym miejscu pracy, w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

V. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć:

- osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie do Sekcji Rekrutacji w Centrum Spraw Personalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, bud. G, pok. 205, 53-345 Wrocław;

- elektronicznie na adres e-mail: iwona.wochnik@ue.wroc.pl

Osoba do kontaktu: mgr Iwona Wochnik

Termin składania dokumentów upływa 19.11.2022 r.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.12.2022 r.

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem ogłoszone zostaną na stronach internetowych:

 

 1. link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wynikach-konkursow-na-nauczycieli-akademickich;
 2. link: http://www.bip.ue.wroc.pl/431/473/wz-mlodzi-naukowcy.html ;

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Postępowanie konkursowe do czasu jego zakończenia, może być przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny.

Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do UEW jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

Postępowanie konkursowe prowadzi się zgodnie z zachowaniem zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Wrocław, dnia 20.10.2022 r.