Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WZ - Młodzi Naukowcy

Rozstrzygnięcie konkursu: 

PDFInformacja o wynikach konkursu_Adiunkt 1.pdf (1,05MB)
PDFInformacja o wynikach konkursu_Asystent 1.pdf (1,03MB)
PDFInformacja o wynikach konkursu_Asystent 2.pdf (1,05MB)
PDFInformacja o wynikach konkursu_Asystent 3.pdf (1,03MB)
 


Rektor

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ogłasza

Konkurs dla młodych naukowców na stanowiska:

asystent i adiunkt

w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych (10 etatów)

 w obszarze dyscypliny: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.) oraz  w Statucie Uczelni.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA:

 1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równoważnego potwierdzonego dyplomem (uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych ), w obszarze dyscypliny, w której składana jest aplikacja lub pokrewnej;
 2. predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, w tym przygotowanie metodyczne do prowadzenia badań w dyscyplinie;
 3. predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej;
 4. potwierdzona certyfikatami lub innymi właściwymi dokumentami znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej B2 (znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem);
 5. znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem u obcokrajowców;
 6. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 7. umiejętność efektywnej pracy w zespole;
 8. umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;
 9. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

II. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, potwierdzonego dyplomem uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych w dyscyplinie, w której składana jest aplikacja lub pokrewnej;
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie,
 3. predyspozycje i osiągnięcia w zakresie pracy naukowo – badawczej, w tym przygotowanie metodyczne do prowadzenia badań w dyscyplinie;
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej
 5. predyspozycje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,  w tym z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej;
 6. dorobek publikacyjny, w szczególności międzynarodowy
 7. doświadczenie w zakresie realizacji inicjatyw we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub doświadczenie wdrożeniowe;
 8. potwierdzona certyfikatami lub innymi właściwymi dokumentami znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej B2 (znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem);
 9. znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem u obcokrajowców;
 10. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 11. umiejętność efektywnej pracy w zespole;
 12. umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;
 13. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

III. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów zawartych  w ogłoszeniu na właściwe stanowisko [sposób spełnienia należy wskazać odrębnie dla każdego z kryterium zawierający w szczególności wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i doniesienia posterowe prezentowane na konferencjach naukowych), uczestnictwo w projektach badawczych, praca magisterska lub doktorska], dydaktycznych i organizacyjnych, oraz dodatkowo plan rozwoju zawodowego kandydata w obszarze prowadzenia badań, kształcenia oraz działalności organizacyjnej na okres 4 lat, związany z zatrudnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. dodatkowo autoreferat powinien zawierać oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzenia konkursu;
 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub stopnia naukowego doktora;
 4. CV;
 5. spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 6 lat wstecz względem daty ogłoszenia o konkursie;
 6. deklaracja dyscypliny naukowej, w której kandydat będzie prowadził badania: https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/oswiadczenie_o_dyscyplinach_naukowych.docx_(1).pdf
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

             link: kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ;

 1. oświadczenie o spełnieniu wymogów  art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1668 ze zm.):

              link: https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/meeting_the_conditions.docx ;

 1. oświadczenie dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej:

            link: http://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/oswiadczenie_ws._ksztalcenia_w_szkole_doktorskiej_eng.pdf

 1. oświadczenie o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata:

              link: https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/primary_workforce.docx ;

 1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu konkursowym:

            link: https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/personal_data_processing.docx ;

 1. aktualną opinię lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy.

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Obsługę administracyjną procesu rekrutacji zapewnia właściwa jednostka w Centrum Spraw Personalnych, która weryfikuje pod względem formalnym złożone przez kandydatów dokumenty i może żądać ich uzupełnienia. Kandydat jest zobowiązany uzupełnić braki formalne w terminie 2 dni pod rygorem odrzucenia kandydatury.
 2. Poszczególne komisje rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów dokonają oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 3. Na podstawie dokonanej oceny komisji zostanie zestawiona lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji; kandydaci zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailowo na wskazany w dokumentach aplikacyjnych kontakt.
 4. Weryfikacja miękkich kompetencji kandydatów wskazanych przez komisje zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu testów kompetencji.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w wyznaczonych przez komisje konkursowe terminach.
 6. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani nie później niż trzy dni przed planowaną rozmową kwalifikacyjną.
 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji komisje konkursowe przekażą protokoły, zawierające listę rekomendowanych kandydatów lub informację o niewybraniu żadnego kandydata, wraz  z uzasadnieniem JM Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
od 22 lutego 2023 r.  Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 4 lat, zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce, w podstawowym miejscu pracy, na wydziale właściwym
dla dyscypliny naukowej kandydata.

VI. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć:

- osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie do Sekcji Rekrutacji w Centrum Spraw Personalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, bud. G, pok. 205, 53-345 Wrocław;

- elektronicznie na adres e-mail:

Osoba do kontaktu: mgr Iwona Wochnik

Termin składania dokumentów upływa  19.11.2022 r.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.12.2022 r.

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem ogłoszone zostaną na stronach internetowych:

 1. link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wynikach-konkursow-na-nauczycieli-akademickich;
 2. link: http://www.bip.ue.wroc.pl/431/473/wz-mlodzi-naukowcy.html ;

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Postępowanie konkursowe do czasu jego zakończenia, może być przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny.

Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do UEW jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

Postępowanie konkursowe prowadzi się zgodnie z zachowaniem zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wrocław, dnia 20.10.2022 r.