Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Prorektora do spraw Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej należy:

1) W zakresie programów kształcenia i akredytacji o zasięgu międzynarodowym:

a. inicjowanie oraz nadzorowanie procesu międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych i programowych w Uczelni, a także współpraca z innymi jednostkami w tym obszarze;

b. nadzorowanie przygotowania i realizacji planu rozwoju międzynarodowego Uczelni – international development scheme; 30

c. organizowanie i monitorowanie współpracy Uczelni w obszarze zawierania umów dotyczących wspólnych lub podwójnych dyplomów z uczelniami zagranicznymi, w porozumieniu z Dziekanem ds. Kształcenia/Dziekanem Filii oraz Dziekanem Szkoły Doktorskiej;

d. koordynowanie międzynarodowej mobilności studentów Uczelni w ramach programu Erasmus+, umów bilateralnych i innych programów międzynarodowych, a także rozliczanie tych aktywności;

e. wspieranie internacjonalizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej;

f. nadzorowanie działalności szkół letnich organizowanych w Uczelni oraz współpraca z pełnomocnikami tych szkół w zakresie ich promocji zagranicznej i zatwierdzania kosztorysów;

g. koordynowanie i nadzorowanie studenckich przyjazdów, staży i praktyk zagranicznych we współpracy z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia;

h. współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia w zakresie rekrutacji studentów cudzoziemców;

i. organizowanie wsparcia studentów zagranicznych studiujących na UEW;

j. inicjowanie i wspieranie studenckich projektów o zasięgu międzynarodowym;

 

2) w zakresie mobilności nauczycieli akademickich i współpracy międzynarodowej:

a. organizowanie i koordynowanie wizyt cudzoziemców w ramach staży dydaktycznych, wymiany doświadczeń, prowadzenia wykładów itp. i programów Visiting Professors, we współpracy z innymi jednostkami Uczelni;

b. koordynowanie międzynarodowej mobilności nauczycieli akademickich Uczelni w ramach programu Erasmus+, umów bilateralnych i innych programów międzynarodowych, a także rozliczanie tych aktywności;

c. organizowanie procesu pozyskiwania środków finansowych w ramach programu Erasmus+, wybranych projektów NAWA oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych związanych z obszarami internacjonalizacji Uczelni oraz nadzorowanie ich realizacji;

d. inicjowanie i nadzorowanie współpracy z zagranicznymi jednostkami edukacyjnonaukowymi oraz organizacjami międzynarodowymi we współpracy z właściwymi prorektorami;

e. organizowanie i nadzorowanie procesu internacjonalizacji kampusu we współpracy ze wszystkimi jednostkami Uczelni;

f. w sprawach współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz koordynacji międzynarodowych programów i projektów badawczych kierownictwo merytoryczne sprawuje Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej wspólnie z Prorektorem ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej.

 

3) w zakresie wpływu społecznego i działań promocyjnych na arenie międzynarodowej:

a. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie upowszechniania i promocji osiągnięć Uczelni, w tym odnoszące się do social impact;

b. wspieranie, upowszechnianie i raportowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności Uczelni;

c. nadzorowanie tworzenia i aktualizacji stron www Uczelni w języku angielskim oraz w innych językach obcych, związanych z realizacją działań Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz współpracy z innymi jednostkami Uczelni w tym zakresie;

d. inicjowanie i nadzorowanie działań promocyjnych za granicą zmierzających do rozszerzenia rozpoznawalności Uczelni, w tym udział w targach edukacyjnych, misjach gospodarczych i promocyjnych, współpraca z przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi na całym świecie;

e. podejmowanie działań na forum międzynarodowym w celu wzmacniania marki Uczelni jako instytucji edukacyjno-naukowej.

 

2. Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów w szczególności:

1) umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność edukacyjną i badawczą;

2) dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu czynności prawnych w sprawach z zakresu kierowania za granicę pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w szczególności zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów dotyczących kierowania za granicę, przyznawania stypendiów i innych świadczeń;

3) dotyczących dofinansowywania przez Uczelnię publikacji pozycji wydawniczych pracowników Uczelni przez inne wydawnictwo niż Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

3. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1) Centrum Współpracy Międzynarodowej;

2) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

3) Menedżera ds. Social Impact;

4) Pełnomocników Rektora:

 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z University of Applied Sciences Zittau;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Zachodnioukraińskim Narodowym Uniwersytetem oraz z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. Iwana Puluja;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Akademickim Centrum Koordynacyjnym w Euroregionie Nysa;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Ameryką Północną, Azją Wschodnią i Południowo-Wschodnią;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Ameryką Południową i Afryką;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Europą Wschodnią i Azją Centralną;
 • Pełnomocnika Rektora - Koordynatora ds. Szkoły Letniej (Summer School);
 • Pełnomocnika Rektora - Koordynatora ds. Szkoły Letniej (Summer School on Data Science);
 • Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji Programu dwóch dyplomów z Technische Universität Dresden, IHI Zittau;
 • Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Polsko-Czeską Asocjacją Uniwersytetów.

  2. Zadania Pełnomocników Rektora zajmujących się rozwijaniem współpracy zagranicznej i kontaktów z uczelniami zagranicznymi są określane przez Rektora lub Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej indywidualnie.