Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki ogólnouczelniane

Rektor

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ogłasza Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie Uczelni.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

 1. posiadanie stopnia magistra z zakresu wychowania fizycznego potwierdzony dyplomem uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie:
  https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych;
 2. umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów i zajęć
  z wychowania fizycznego;
 3. posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z następującymi dyscyplinami /fitness, gimnastyka, pływanie, taniec, lekkoatletyka, piłka nożna, rehabilitacja/ będzie dodatkowym atutem;
 4. predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 5. bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 6. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem);
 7. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 8. umiejętność efektywnej  pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 9. umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;
 10. umiejętność dobrej  organizacji czasu pracy.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 2. odpis dyplomu magistra lub doktora albo poświadczona kserokopia;
 3. CV;
 4. dokumenty potwierdzające wymagania i dodatkowe kwalifikacje;
 5. wykaz osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 6. oświadczenie o spełnianiu wymogów art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
  DOCXMeeting the conditions.docx (21,43KB)
 7. oświadczenie o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
  DOCXPrimary workforce.docx (19,08KB)
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu konkursowym;
  DOCXPersonal data processing.docx (32,01KB)
 9. aktualna opinia lub list rekomendacyjny – mile widziane.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478  ze zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na stanowisku instruktora;
 2. termin rozpoczęcia pracy 1 październik 2022 r.;
 3. miejsce wykonywania pracy – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Centrum Obsługi Spraw Personalnych

Dział Kadr

ul. Komandorska 118/120, bud. G, pok. 211

53-345 Wrocław

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31.05.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 30.06.2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami oraz prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

Wrocław, dnia 4.03.2022 r.

 

DOCXRozstrzygnięcie konkursu Instruktor 30.06.2022.docx (15,38KB)