Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Do zadań Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia należy:

1) W zakresie kształcenia:

a. inicjowanie, nadzorowanie, koordynowanie działań służących realizacji celów i programów kształcenia, doskonaleniu procesu dydaktycznego oraz obsługi studentów a także podejmowanie decyzji dotyczących działalności w obszarze właściwym ww. Prorektorowi;

b. organizowanie działalności dydaktycznej Uczelni, w tym zwłaszcza:

      i. ustalanie ram organizacji roku akademickiego i zasad wykorzystania dostępnych zasobów służących dydaktyce;

     ii. nadzorowanie prac komisji rekrutacyjnych;

    iii. inicjowanie i nadzorowanie realizacji procesów doskonalenia jakości kształcenia i jakości obsługi dydaktyki oraz działań służących kształtowaniu wizerunku Uczelni przyjaznej studentom;

c. zatwierdzanie kosztorysów studiów podyplomowych, w tym stawek za zajęcia dydaktyczne na tych studiach, realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych;

d. koordynowanie procesów krajowych akredytacji kierunków;

e. organizowanie i monitorowanie współpracy Uczelni w obszarze zawierania umów dotyczących wspólnych lub podwójnych dyplomów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w porozumieniu z Prorektorem ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej;

f. współdziałanie z Prorektorem ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, w tym zwłaszcza odbywającej się w ramach programów europejskich;

 

2) W zakresie spraw studenckich:

a. przygotowywanie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego (dalej „RUSS”) oraz Działem Świadczeń Stypendialnych Regulaminu świadczeń dla studentów, projektów zarządzeń Rektora w sprawie świadczeń dla studentów;

b. kształtowanie warunków działania oraz współpraca z RUSS i organizacjami studenckimi;

c. nadzór nad organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

d. inicjowanie powoływania i monitorowanie funkcjonowania zgodnie ze Statutem i Ustawą Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

 

2. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych: zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów, dotyczących w szczególności:

1) wykonania na rzecz Uczelni usług edukacyjnych realizowanych w CKU;

2) wydarzeń studenckich, w tym Ekonomaliów;

3) sponsorowania działalności organizacji studenckich przez podmioty zewnętrzne;

4) przyznawania stypendiów dla studentów przez podmioty zewnętrzne;

5) nadzoru nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

3. Prorektorowi do spraw Studenckich i Kształcenia podlegają bezpośrednio:

1) Dziekan do spraw Kształcenia;

2) Dziekan do spraw Studenckich;

3) Dziekan Filii;

4) Dyrektor Programu EMBA.

 

4. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1) Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich;

2) Działu Świadczeń Stypendialnych;

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego;

4) Studium Języków Obcych;

5) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

6) Centrum Jakości Kształcenia;

7) Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

5. Ponadto Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia nadzoruje działalność Pełnomocników Rektora:

1) Pełnomocnika Rektora ds. Koordynacji Oferty Dydaktycznej dla Programów Międzynarodowej Wymiany Studenckiej;

2) Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami;

3) Pełnomocnika Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia;

4) Pełnomocnika Rektora ds. Informatycznego Systemu Doskonalenia Programów Kształcenia;

5) Pełnomocnika Rektora ds. Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD);

6) Pełnomocnika Rektora ds. Akademii Młodego Ekonomisty (AME);

7) Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

8) Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu;

9) Koordynatora Programu ACCA na kierunku Rachunkowość i Controlling;

10) Koordynatora Programu ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość;

11) Uczelnianego Koordynatora Programu CIMA;

12) Koordynatora Programu CIMA na kierunku Rachunkowość i Controlling;

13) Koordynatora Programu CIMA na kierunku Finanse i Rachunkowość;

14) Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych;

15) Pełnomocnika Rektora ds. E-learningu.