Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Finansów i Rozwoju

Do zadań Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju należy w szczególności:

1) W zakresie finansów:

a. nadzór nad działalnością związaną z zarządzaniem finansami Uczelni;

b. nadzór nad przygotowywaniem projektu planu rzeczowo-finansowego;

c. koordynowanie procesu planowania i kontroli budżetowej w drodze controllingowej procedury budżetowej oraz aktualizowanie budżetów cząstkowych w trakcie roku budżetowego;

d. koordynowanie działań służących pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych;

 

2) W zakresie rozwoju:

a. Koordynowanie prac Rady Strategii oraz Komisji Rektorskiej ds. Zarządzania Strategicznego związanych z implementacją „Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”;

b. koordynowanie projektów realizowanych w Uczelni, z wyjątkiem projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;

c. tworzenie warunków sprzyjających opracowywaniu wniosków i realizacji projektów;

d. inicjowanie oraz współorganizowanie wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia przedsięwzięć i działań służących kształtowaniu wizerunku Uczelni jako przyjaznej dla studenta;

e. nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z budowaniem trwałej i efektywnej współpracy Uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego;

f. koordynowanie działań w zakresie działalności, naukowej, dydaktycznej, doradczej i konsultingowej w otoczeniu biznesowym;

g. sprzyjanie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz wspieranie wejścia studentów na rynek pracy;

h. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej; 

i. stwarzanie warunków sprzyjających komercjalizacji własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy oraz nadzór nad świadczeniem usług eksperckich, doradczych i konsultingowych;

j. inicjowanie oraz koordynowanie uczestnictwa Uczelni w środowiskowych i ogólnopolskich sieciach i inicjatywach, w szczególności parkach technologicznych, centrach doskonałości, klastrach itp.;

 

2. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych, w szczególności zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów dotyczących:

1) współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

2) których przedmiotem jest realizacja projektów rejestrowanych w Centrum Zarządzania Projektami;

3) dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej oraz usług eksperckich, doradczych i konsultingowych;

4) dotyczących funkcjonowania Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT HUB oraz Impakt Dolny Śląsk - Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

3. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1) Centrum Zarządzania Projektami;

2) Centrum Współpracy z Biznesem;

3) Dział Controllingu;

4) InQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości;

5) Centrum Promocji;

6) Centrum Symulacji Procesów Biznesowych;

7) Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań - "DT HUB";

8) centra kompetencyjne;

9) Impakt Dolny Śląsk - Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.