Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2006

Zarządzenia Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z 2006 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z nadaniem stopnia doktora lub doktora habilitowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r.  w sprawie dnia wolnego od pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie organizowania konferencji naukowych przez jednostki organizacyjne Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r.  w sprawie zmiany nazwy Biura Obsługi Projektów Europejskich
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r.  w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2006 z dnia 3 lutego 2006 r.  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2006 z dnia 6 lutego 2006 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach pozyskiwania i wydatkowania środków na działalność statutową prowadzoną w Wydziałach Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach pozyskiwania i wydatkowania środków na badania własne prowadzone w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie oświadczenia składanego przez doktoranta dotyczącego samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Remontów
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2006  z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii 
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2006 z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywczych
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydłużenia czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmian w składzie Formacji Obrony Cywilnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową 
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2006 r. 
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2006  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2006 z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie oświadczenia składanego przez nauczyciela akademickiego dotyczącego dodatkowego zatrudnienia
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2005 w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uczelni zamkniętych teczek spraw z dokumentacją archiwalną
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2006 z dnia 22 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w AE w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 33a/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów z indeksów absolwentom, którzy ukończyli studia przed rokiem akademickim 2004/2005 oraz studentom, którzy studia przerwali
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2006 z dnia 05 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2006 z dnia 05 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2006 z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wysokości stypendium dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie powołania Biura Karier i Promocji Zawodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zasad wypełniania przez nauczycieli akademickich niektórych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Gospodarki Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 42a/2006 z dnia 1 października 2006 r. w sprawie w sprawie zmiany przeznaczenia części budynku położonego przy ul. Nowowiejskiej 39 w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie likwidacji Działu Administracyjno – Gospodarczego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Wałbrzychu
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2006 z dnia 08 listopada 2006 r. zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 63/2005 w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. wprowadzające tekst jednolity Zarządzenia Rektora nr 63/2005 w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające Regulamin obsługi zamówień publicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wypożyczania mienia Uczelni na zewnątrz
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2006 z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania maksymalnych stawek wynagradzania na danym stanowisku w okresie dwóch ostatnich lat pracy pracownika przed nabyciem uprawnień emerytalnych.