Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012


Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2012 roku :

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 stycznia 2012 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki - II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego”.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie  wprowadzenia nowego wzoru wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zwrotu  kosztów przejazdu w podróży służbowej finansowanej w ramach działalności naukowo-badawczej.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do „Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi” z dnia 24 czerwca 1996 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia symbolu dla Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 7a/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin płatnych staży realizowanych w ramach projektu „Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy”.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2009 w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 37/2011 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 42/2011 z 15 września 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 62/2011 o zmianie Zarządzenie Rektora nr 65/2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie  gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 lutego 2012 r. w sprawie  wykonania Uchwały Nr 0000-70/11 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności  przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu” w części dotyczącej przechowywania w aktach osobowych załącznika Nr 1 i 2 Regulaminu.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń.
 • ZARZĄDZENIE NR 14a/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 lutego 2012 r. w sprawie  utworzenia stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 lutego 2012 r. w sprawie  powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia  publicznego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego dla osób prowadzących /chcących prowadzić zajęcia w języku obcym.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie  przekazania do Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich zamkniętych teczek spraw.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 42/2011 z 15 września 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów  doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego profesora.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi hotelarskiej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 marca 2012 r. w sprawie  powoływania i funkcjonowania centrów badawczo - rozwojowych (CBR) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  powołania Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 kwietnia 2012 r. w sprawie konsultacji eksperckich dla młodych pracowników naukowych składających aplikacje konkursowe mające na celu finansowanie działalności badawczo – rozwojowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 kwietnia 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  wykonania, wdrożenia oraz uruchomienia Platformy Informatycznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 maja 2012 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie  wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim  2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie opracowywania programów studiów podyplomowych w oparciu o efekty kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na remont utwardzonego placu pomiędzy budynkiem BB i budowanym Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia symboli niektórych komórek organizacyjnych Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 czerwca 2012 roku w sprawie określenia symboli komórek organizacyjnych dla Komisji Wyborczych Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 czerwca 2012 r. w sprawie  zmiany nazwy Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie  zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 czerwca 2012 r. w sprawie rozwiązania Klubu Żeglarskiego Ekonomistów.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie opłat za  zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na nagrania lektorskie tekstu do 15 kursów e-learningowych w języku polskim i angielskim o tematyce ekonomicznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  11 lipca 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego złotowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 lipca 2012 r. w sprawie  powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego dyplomu roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z opłat za studia pierwszego lub drugiego stopnia odbywane przez cudzoziemców w ramach Projektu „Teraz Wrocław”.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 lipca 2012 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulamin płatnych staży realizowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr IV.
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Działu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania nr K/DZP-362-068/12 na prowadzenie zajęć  wyrównawczych z matematyki dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania nr K/DZP-362-069/12 na dostawę krzeseł audytoryjnych nietapicerowanych z półkami i panelem przednim wraz z montażem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie utworzenia Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
 • ZARZĄDZENIE NR 59A/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  01 września 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
 • ZARZĄDZENIE NR 60a/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie  zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Nauki.
 • ZARZĄDZENIE NR 60b/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Rozwoju i Promocji.
 • ZARZĄDZENIE NR 60c/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Dydaktyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 60d/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą.
 • ZARZĄDZENIE NR 60e/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2012 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Kanclerza.
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie  powołania Komisji do Spraw Własności Intelektualnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej Projekty.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  7 września 2012 r. w sprawie zakupów sprzętu komputerowego i zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  7 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  7 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert w postępowaniu K/DZP-362-076/12 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert w postępowaniu K/DZP-362-080/12 – Dostawa artykułów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 września 2012 r. w sprawie zmian w obsadzie osobowej Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 września 2012 r. w sprawie zmiany w obsadzie osobowej Stałego Dyżuru Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie  przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 47/2012 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 października 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 (tekst jednolity).
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 października 2012 r. w sprawie przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionym przy realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • ZARZĄDZENIE NR 75a/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  5 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   12 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert w postępowaniu K/DZP-362-082/12 – Specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego dla osób prowadzących /chcących prowadzić zajęcia w języku obcym.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 października 2012 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 75/2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 października 2012 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 12/2001 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2001r. w sprawie umów o dzieło dydaktyczne.
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 października 2012 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania.
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2012 r. w sprawie likwidacji Katedry Nauk Społecznych i powołania Zakładu Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 października 2012 r. w sprawie powołania Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 października 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  01 września 2012 r. w sprawie  powołania Rady Koordynacyjnej ds. Lifelong learning Progamme Erasmus.
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25.10. 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert oraz wyboru wykonawcy w postępowaniu K/DZP-362-085/12 – Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert oraz wyboru wykonawcy w postępowaniu K/DZP-362-087/12 – Dostawa artykułów promocyjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert oraz wyboru wykonawcy w postępowaniu K/DZP-362-088/12 – Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzonego przez praktyków biznesu.
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowego rozkładu czasu pracy dla niektórych komórek organizacyjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powoływania i funkcjonowania centrów naukowych (CN) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 91a/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 października 2012 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 32/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie  Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie aktualizacji struktury organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość.
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  07 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego dla osób prowadzących /chcących prowadzić zajęcia w języku obcym ( K/DZP-362-089/12).
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu  komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (K/DZP/362-092/12).
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: opracowanie i wdrożenie kształcenia z wykorzystaniem e-learningu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (K/DZP/362-093/12).
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 listopada 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 na studiach niestacjonarnych objętych projektami: Kuźnia Kadr 3 Nr projektu: POKL.04.01.01-00-229/09 oraz Kuźnia Kadr IV Nr projektu: POKL.04.01.01-00-311/10.
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  21 listopada 2012 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 93/2012 w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość.
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2012 r. w sprawie  utworzenia Biura Współpracy Międzynarodowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   13 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Działu Zarządzania Nieruchomościami.
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonywanie obowiązków koordynatora merytorycznego w innowacyjnym projekcie testującym.
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę licencji na oprogramowanie Microsoft w ramach umowy Microsoft Academic Select.
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości.