Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła doktorska

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dalej jako UEW) tworzy się Szkołę Doktorską.
  2. Szkoła Doktorska, o której mowa w ust. 1, kształci doktorantów odpowiednio w dziedzinie nauk społecznych oraz w dziedzinie nauk rolniczych.

§ 2

  1. Szkołą Doktorską kieruje dziekan Szkoły Doktorskiej, zwany dalej „Dziekanem”.
  2. Powołanie do pełnienia funkcji Dziekana Szkoły Doktorskiej następuje na okres kadencji Rektora.

§ 3

  1. Do zadań Dziekana należy w szczególności:

1) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej;
2) przedstawianie Rektorowi wniosku w sprawie utworzenia i zamknięcia programu doktorskiego;
3) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów UEW, wniosku w sprawie ustalenia i zamknięcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej;
4) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów UEW, wniosku w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej;
5) przedstawianie Senatowi zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
6) organizowanie pracy Szkoły Doktorskiej;
7) podejmowanie decyzji w sprawach mienia i gospodarki Szkoły Doktorskiej, w zakresie ustalonym przez Rektora;
8) tworzenie planu działania Szkoły Doktorskiej;
9) sprawowanie nadzoru nad realizacją programów kształcenia w Szkole Doktorskiej;
10) przygotowywanie ewaluacji Szkoły Doktorskiej;
11) zatwierdzanie listy doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej;
12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej i skreślenia z listy doktorantów, na podstawie upoważnienia Rektora;
13) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie stypendiów doktoranckich, na podstawie upoważnienia Rektora;
14) współpraca z Samorządem Doktorantów UEW.

  1. Kierując Szkołą Doktorską, Dziekan jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy UEW i odpowiada za gospodarkę finansową Szkoły Doktorskiej.

§ 4

Zasady finansowania Szkoły Doktorskiej określi Rektor w odrębnym zarządzeniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta