Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

 • 2018-2019

  Struktura własności i majątek  na dzień 2019-12-31:

  Mienie Uczelni stanowią:


  • budynki oraz inne środki trwałe, a także pozostałe składniki majątkowe ujęte w ewidencji Uczelni,
  • wartości niematerialne i prawne w szczególności licencje,
  • grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu.

   

  Działalność Uczelni finansowana jest z:


  • subwencji oraz dotacji podmiotowych i celowych pochodzących z budżetu państwa,
  • dotacji celowych i dofinansowań pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • opłat za świadczone usługi edukacyjne,
  • opłat za korzystanie z domów studenckich,
  • darowizn i środków przekazanych Uczelni w ramach umów sponsorskich,
  • środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • środków pochodzących ze sprzedaży usług badawczych oraz pozostałych prac,
  • pozostałych przychodów własnych, w szczególności z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży innych usług.

   

  Stan posiadania nieruchomości na dzień 2019-12-31:


  • 11 działek o powierzchni 11,8593 ha zabudowanych 29 budynkami,
  • 3 działki niezabudowane o powierzchni 0,3119 ha.

   

  Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2019 r.
    dane tys. zł  
     stan na 31.12.2019 r stan na 31.12.2018 r. wskaźnik [%]
  Aktywa 570 803,61 526 600,32 1,08
  Aktywa trwałe w tym: 501 342,09 460 188,90 1,09
  I. Wartości niematerialne i prawne 331,96 153,88 2,16
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 470 522,00 459 972,82 1,02
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 30 488,13 62,20 490,16
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe w tym: 69 461,52 66 411,42 1,05
  I. Zapasy 552,24 482,81 1,14
  II. Należności krótkoterminowe 6 156,41 9 887,59 1,58
  III. Inwestycje krótkoterminowe 62 203,91 61 912,09 1,00
  IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 548,96 128,93 4,26
  Pasywa 570 803,61 526 600,32 1,08
  A. Kapitał (fundusz) własny w tym: 459 333,44 421 937,60 1,09
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 451 916,58 416 624,14 1,08
  VI. Zysk netto 7 416,87 5 313,46 1,40
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 111 470,17 104 662,72 1,07
  I. Rezerwy na zobowiązania 52 330,01 49 200,36 1,06
  II. Zobowiązania długoterminowe 1 304,46 1 956,70 0,67
  II. Zobowiązania krótkoterminowe 26 476,26 16 361,62 1,62
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 31 359,44 37 144,04 0,84