Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Kwestora

Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Uczelni, odpowiada za prowadzenie i organizację całokształtu prac związanych z obsługą finansowo-księgową działalności Uczelni oraz prowadzenie jej gospodarki finansowej w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki.

 

2. Do obowiązków Kwestora, należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Uczelni;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3. Ponadto do obowiązków Kwestora należy:

1) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;

2) współudział w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Rektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz projektów wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych związanych z finansami Uczelni;

3) zapewnienie, pod względem finansowym, prawidłowości umów zawieranych przez Uczelnię;

4) nadzór nad ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań.

 

4. W celu realizacji swoich zadań Kwestor ma prawo:

1) żądać od kierowników jednostek Uczelni udzielania, w formie ustnej lub pisemnej, niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

2) określać tryb wykonywania przez inne jednostki organizacyjne Uczelni prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;

3) do odmowy podpisu nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym zostało ujęte zobowiązanie niemające pokrycia finansowego albo nie ujęte w planie rzeczowo- 13 finansowym; o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach Kwestor zawiadamia pisemnie Rektora;

4) opiniować stronę finansową wniosków kierowników jednostek Uczelni o sfinansowanie wszelkiego rodzaju wydatków;

5) dokonywać zwrotu dokumentu w celu usunięcia nieprawidłowości formalnorachunkowych;

6) żądać usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących sporządzania dokumentów finansowych, obiegu i kontroli tych dokumentów, sprawowania kontroli funkcjonalnej oraz informacji finansowych;

7) występować z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej pracownika odpowiedzialnego za powstanie nieprawidłowości.

 

5. Decyzje rodzące skutki finansowe wymagają podpisu Kwestora. Podpis Kwestora jest dowodem wstępnej kontroli zgodności operacji z planem finansowo-rzeczowym Uczelni.