Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Kanclerza

Kanclerz pełni funkcję dyrektora administracyjnego Uczelni i podejmuje decyzje w zakresie obowiązków i zadań realizowanych przez siebie i podległe komórki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych osób lub organów, zgodnie z misją i strategią Uczelni.

 

2. Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej w Uczelni;

2) realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników;

3) pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w podległych komórkach;

4) ustalenie zasad zarządzania majątkiem rzeczowym Uczelni;

5) ustalanie zasad korzystania z pomieszczeń w obiektach Uczelni na cele niezwiązane z dydaktyką i obsługą studentów oraz dysponowanie tymi pomieszczeniami;

6) inicjowanie i realizacja projektów rozwojowych Uczelni.

 

3. Ponadto do obowiązków Kanclerza należy:

1) kierowanie działalnością administracyjną, gospodarczą i techniczną Uczelni z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rektora, prorektorów, Kwestora oraz dziekanów;

2) nadzorowanie właściwej i racjonalnej gospodarki majątkiem rzeczowym;

3) nadzór nad właściwym wyposażeniem jednostek organizacyjnych Uczelni w sprzęt, meble i inne środki oraz stwarzanie warunków należytego ich przechowywania i zabezpieczania przed zniszczeniem, kradzieżą itp.;

4) kierowanie działalnością inwestycyjną Uczelni i współdziałanie w tym zakresie z Kwestorem.

 

4. Do uprawnień Kanclerza należy:

1) reprezentowanie Uczelni i występowanie na zewnątrz w zakresie swoich obowiązków;

2) składanie wniosków do Rektora o powołanie zastępców Kanclerza, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy swojego Pionu;

3) wydawanie zarządzeń i pism okólnych regulujących szczegółowo działalność administracyjno-gospodarczą i techniczną nadzorowanego Pionu i Uczelni;

4) zatwierdzanie premii dla pracowników i kierowników komórek organizacyjnych podległego Pionu, zgodnie z regulaminem wynagradzania;

5) podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych Uczelni, w tym w zakresie przydzielania pomieszczeń jednostkom organizacyjnym i ich zmiany;

6) podejmowanie decyzji dotyczących odsprzedaży zbędnych lub niepełnowartościowych składników majątkowych o wartości rynkowej nieprzekraczającej 6 tys. euro, 12 a w przypadku, gdy wartość tych składników przekracza wyżej wymienioną kwotę, po uzyskaniu zgody Rektora;

7) podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;

8) zawieranie umów płatnych z bezosobowego funduszu płac w zakresie działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Pionu Kanclerza do kwoty niewymagającej przeprowadzenia postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych;

9) podejmowanie decyzji w sprawie kasacji składników majątkowych;

10) powoływanie doraźnych komisji i ustalanie zadań tych komisji w sprawach należących do kompetencji Kanclerza lub innych, zleconych przez Rektora;

11) powoływanie pełnomocników do realizacji zadań w zakresie działalności administracyjnej, nie należących do kompetencji organów Uczelni lub jednostek organizacyjnych.