Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej

Do zadań Prorektora do spraw Badań i Kadry Akademickiej należy:

1) W zakresie badań naukowych:

a. koordynowanie wsparcia zespołów badawczych w przygotowaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych;

b. monitorowanie i nadzorowanie instytucjonalnego systemu finansowania działań służących badaniom naukowym;

c. współpraca z radami wydziałów w zakresie tworzenia warunków finansowych i instytucjonalnych utrzymania i rozwoju potencjału badawczego w ramach dyscyplin naukowych;

d. monitorowanie działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Uczelni;

e. koordynowanie wizyt cudzoziemców w ramach staży naukowo-badawczych;

f. koordynowanie prac związanych z rozwojem i ewaluacją jakości działalności naukowej dyscyplin naukowych we współpracy z dziekanami wydziałów;

g. koordynowanie pozyskiwania przez Uczelnię i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów naukowo-badawczych, w tym w szczególności w ramach programów ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego;

h. koordynowanie współpracy naukowo-badawczej z jednostkami pozauczelnianymi;

i. nadzorowanie realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków pozabudżetowych;

j. koordynowanie działalności Uczelni w ramach sieci instytucjonalnych w zakresie badań naukowych i współpracy naukowej;

k. opiniowanie wniosków zespołów badawczych o finansowanie zewnętrzne badań;

l. wsparcie tworzenia warunków instytucjonalnych dla zespołów badawczych w procesie przygotowania wniosków o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze źródeł zewnętrznych;

m. monitorowanie efektów instytucjonalnego systemu wsparcia działalności naukowej;

n. inicjowanie i nadzorowanie współpracy krajowej Uczelni w zakresie badań naukowych,

o. nadzorowanie wdrażania strategii HR Excellence in Research w Uczelni;

p. w sprawach współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz koordynacji międzynarodowych programów i projektów badawczych kierownictwo merytoryczne sprawuje Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej wspólnie z Prorektorem ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej.

2) W zakresie rozwoju kadry akademickiej:

a. koordynowanie działań oraz nadzorowanie wykonywania uprawnień Uczelni do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;

b. nadzorowanie procedur i regulacji wewnętrznych Uczelni w sprawach objętych zakresem obowiązków;

c. współpraca z przewodniczącymi rad dyscyplin naukowych/dziekanami wydziałów;

d. współpraca z Dziekanem Szkoły Doktorskiej w zakresie związanym z kształceniem doktorantów;

e. współpraca z Samorządem Doktorantów;

f. koordynowanie działań w zakresie zatrudniania młodej kadry badawczodydaktycznej oraz pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

g. koordynowanie i nadzorowanie opracowywania projektów dotyczących zasad, kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich Uczelni oraz Regulaminu nagród Rektora;

h. akceptowanie wniosków dotyczących urlopów naukowych, stypendiów i staży naukowych, o których mowa w art.130 pkt.3 Ustawy;

i. nadzorowanie spraw związanych z przyznawaniem nagród, w szczególności Rektora i Ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego;

j. inicjowanie powoływania i monitorowanie funkcjonowania zgodnie ze Statutem i Ustawą Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

 

 

2. Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów w szczególności:

1) dotyczących organizowanych przez Uczelnię konferencji naukowych, w szczególności umów o świadczenie usług związanych z obsługą konferencji (hotelarsko-restauracyjnych), umów sponsoringu i darowizny;

2) umów dotyczących procedur awansowych pracowników Uczelni procedowanych w innych uczelniach, zakupów bibliotecznych oraz związanych z zakupami aparatury badawczej;

3) wynikających z działalności badawczej finansowanej ze środków pozyskanych z zewnątrz;

4) umów zlecenia i o dzieło związanych ze studiami doktoranckimi.

 

 

3. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1) Centrum Obsługi Badań Naukowych;

2) Sekcja ds. Obsługi Studiów III stopnia;

3) Biblioteka Główna i Biblioteka Filii;

4) Pełnomocników Rektora - Pełnomocnika Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.