Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • REGULATION NO. 3/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 04 January 2022 on conducting teaching activities at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 61/2021 w sprawie implementacji „Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 69/2020 w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji prac związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 187/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dotyczących korzystania przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z prawa pierwszeństwa publikacji utworu naukowego
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 10/2022 of the Rector of Wroclaw University of Economics and Business of 25 January 2022 on the implementation of teaching activities and winter examination session of the academic year 2021/2022 at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora 187/2020 w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie procedury kopiowania i zatwierdzania sylabusów w systemie SylabusKRK

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu rozwoju umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 13/2020 w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych oraz zmiany Zarządzenia Rektora nr 207a/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie planowania urlopów wypoczynkowych w 2022 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 18/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się z poszczególnych przedmiotów w semestrze zimowym, w tym egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022
 • REGULATION NO. 19/2022 Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 3 February 2022 on the rules for carrying out verification of the effects of learning from particular subjects in winter, including exams in the winter exam session academic year 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142 /2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie dodatku projakościowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
 • Załącznik do ZR 21/2022 – Instrukcja onboardingu nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowywania publikacji artykułów naukowych w czasopismach w formule otwartego dostępu
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 28/2022 – Regulamin określający zasady dofinansowywania kosztów publikacji naukowych ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Human Resource Excellence in Research
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Kwalifikacyjno-Ewaluacyjnej projektu strategicznego Mentoring naukowy
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania oraz Rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora 10/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 39/2022 – Tekst jednolity Zarządzenia Rektora 10/2022
  • REGULATION NO. 39/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 07.03.2022 on the amendment of Regulation No. 10/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 25.01.2022 on the implementation of teaching activities and winter examination session in the academic year 2021/2022 at the Wroclaw University of Economics and Business
  • Appendix 1 to REGULATION NO. 39/2022 – The consolidated text of Rector’s Regulation No. 10/2022

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 150/2021 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia standardów obsługi interesantów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Audi A6
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury zakupu i zasad udostępniania książek na potrzeby prowadzenia badań naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 159/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 168/2021 w sprawie powołania koordynatorów zespołów dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż elementów stalowych
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Rady ds. kształcenia ustawicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 2 – Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania rynku
  • Załącznik nr 4 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp
  • Załącznik nr 5 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu stosowania ustawy Pzp
  • Załącznik nr 7 – Wzór Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia centrum kompetencyjnego pod nazwą „Centrum Facylitacji Procesów Innowacyjnych” i powołania dyrektora Centrum
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Social Impact
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 2 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 3 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 4 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 5 do ZR 61/2022 –Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku EMBA rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 62/2022 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574), na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 2 do ZR 62/2022 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574), na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
  • Załącznik nr 3 do ZR 62/2022 –Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne, stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2022 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 186/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji Projektów Strategicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
  • Załącznik do ZR 66/2022 – Regulamin wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej

   • Zał. 1 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Porozumienie w celu wymiany przedmiotów

   • Zał. 2 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Podanie o uznanie przedmiotów i ocen

   • Zał. 3 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Zaświadczenie

 • ZARZĄDZENIE NR 67/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 168/2021 w sprawie powołania koordynatorów zespołów dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. “Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean Energy Transition”
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. “Systemic expansion of territorial CIRCULAR Ecosystems for end-of-life FOAM”
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 13/2020 w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 13/2020 w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zindywidualizowanego systemu motywacji, rozwoju i oceny pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji do spraw komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 77/2022 - Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

  • Załącznik nr 2 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

  • Załącznik nr 3 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów

  • Załącznik nr 4 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów

 • ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+.
 • REGULATION NO. 79/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 30 May 2022 on the exemption from the fees of students studying abroad under the Erasmus+ programme
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 134/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi oraz wprowadzenia procedur tworzenia i realizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie polityki rekrutacji nauczycieli akademickich (OTM-R) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 89/2022 – Polityka rekrutacji nauczycieli akademickich oparta na otwartości, przejrzystości i kryteriach merytorycznych (OTM-R) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • REGULATION NO. 89/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 22 June 2022 on the staff recruitment policy at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr I Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skróconego czasu pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania do korzystania znaków towarowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 93/2022 – Regulamin udostępniania do korzystania znaków towarowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik do Regulaminu – Wniosek o udzielenie licencji na użycie znaku towarowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – interaktywny formularz pdf

 • ZARZĄDZENIE NR 94/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 97/2022 – Harmonogram Rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 • ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 63/2021 z dnia 21 maja 2021 r w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 102 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i przeglądu Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
  • Załącznik do ZR 104/2022 – Procedura przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i korekty językowej (proofreading-u) tekstów naukowych w języku angielskim w zakresie specyficznym dla nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii, finansów, chemii oraz technologii żywności i żywienia oraz tłumaczeń pisemnych raportów z działalności Uczelni z języka polskiego na język angielski
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich
  • Załącznik do ZR 108/2022 – Opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych od roku akademickiego 2022/2023 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wyjazdy w ramach Programu Erasmus
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 w sprawie zasad przygotowania i wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2022 r. w sprawie uchylenia aktu prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 165/2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 116/2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad sporządzania i wydawania tych dyplomów
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania zespołów dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość
 • ZARZĄDZENIE nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2020 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 134/2022 – załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UEW “Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usługi dydaktycznej
  • Załącznik nr 1 do ZR 136/2022 – Wzór umowy o świadczenie usługi dydaktycznej zawieranej z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
  • Załącznik nr 2 do ZR 136/2022 – Wzór umowy o świadczenie usługi dydaktycznej zawieranej ze spółką/stowarzyszeniem/fundacją
  • Załącznik nr 3 do ZR 136/2022 – Wytyczne dotyczące opisu typowych czynności składających się na świadczenie usługi w ramach umowy o świadczenie usługi dydaktycznej
  • Załącznik nr 3 do ZR 136/2022 – Wytyczne dotyczące opisu typowych czynności składających się na świadczenie usługi w ramach umowy o świadczenie usługi dydaktycznej

 • ZARZĄDZENIE NR 137/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usług badawczych w zakresie badań jakościowych i ilościowych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 złotych brutto
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany menedżera kierunku Ekonomia biznesu i finanse
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości nagrody pieniężnej w drugiej edycji Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej projektu pn. „Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
  • Załącznik do ZR 142/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego w ramach projektu „Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

 • ZARZĄDZENIE NR 143/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 162/2020 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem 209/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 86/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 87/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wykazu przesyłek wpływających do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
  • Załącznik nr 1 – wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
  • Załącznik nr 2 – informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
  • Załącznik nr 3 – wniosek w sprawie zatrudnienia/zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego
  • Załącznik nr 4 – wniosek w sprawie utworzenia nowego etatu/obsadzenia wolnego etatu
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 142/2021 w sprawie dodatku projakościowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych oraz Zarządzenia Rektora nr 143/2021 w sprawie dodatku dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w sprawie dodatku dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 26/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2022 r. w sprawie uchylenia aktu prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umów najmu pomieszczeń i powierzchni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE Nr 165/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania zespołów projektowych: Tożsamości Marki, Komunikacji Wewnętrznej i Komunikacji Zewnętrznej
 • ZARZĄDZENIE NR 166 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 163/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni
 • ZARZĄDZENIE Nr 167/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 122/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 165/2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zarządzenia Rektora nr 103/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i przeglądu Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 36/2022 w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 171/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZADZENIE NR 172/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 132/2020 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020-2024
 • ZARZĄDZENIE NR 173/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 112/2021 w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 174/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków w organizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
  • Załącznik do ZR 176/2022 – Rodzaje wydatków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowanych z subwencji lub z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni jako dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania

 • ZARZĄDZENIE NR 177/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz na wydziałowe budżety zadaniowe na zakupy inwestycyjne związane z tą działalnością
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 179/2022 – Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik do Regulaminu – Wykaz informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 180/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 508
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 196/2020 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz zmiany Zarządzenia Rektora nr 161/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 196/2020 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 187/2022 – Wzór formatki służącej do dokonania opisu otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik nr 2 do ZR 187/2022 – Zasady opisu na formatce otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz akceptacji płatności

 • ZARZĄDZENIE NR 188/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 190 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 187/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 191/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr II Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 194/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w spawie zasad opracowania i realizacji Programów Podwójnego Dyplomu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 73/2019 z dnia 18 września 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 198/2022 – Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 199/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków w organizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 200/2022 – Regulamin nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 201/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 138/2022 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usług badawczych w zakresie badań jakościowych i ilościowych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 złotych brutto
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków projektu „Otwarta Nauka” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 

 • ZARZĄDZENIE NR 206/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2022 w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zakupu i zasad udostępniania książek finansowanych z budżetów organizacyjnych i zadaniowych
 • ZARZĄDZENIE NR 208/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 210/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów systemu EZD, koordynatorów czynności kancelaryjnych i moderatorów systemu EZD
 • ZARZĄDZENIE NR 211/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia produkcyjnego systemu EZD w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 212/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 213/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 102/2021 w sprawie powołania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 214/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 96/2022 w sprawie wprowadzenia Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 214/2022 – Załącznik nr 2 do Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Lista Systemów Informatycznych