Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Finansowe

UCHWAŁA NR R.0000.55.2019

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018
 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 2018 rok, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
526 600 315,11 zł,

3. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości
5 313 456,14 zł,

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę:
6 477 176,88 zł,

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o
11 805 925,19 zł,

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wynik finansowy wypracowany w 2018 roku w wysokości 5 313 456,14 zł przeznacza się na

zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

                                                                                                                              Rektor

 

                                                                                                                                   prof. dr hab. Andrzej Kaleta