Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-07-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,

są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-22.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-07-05.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Elżbieta Świrska-Marek, bip@ue.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 71 36 80 451. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
Tel.: +48713680100
Faks: +48713672778
E-mail:
Strona internetowa: www.ue.wroc.pl

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście do budynku z poziomu 0 wprost do windy z rozsuwanymi drzwiami.

W budynku znajdują się dwie windy, z czego jedna oznaczona jest alfabetem punktowym Braille'a, druga posiada prowizorycznie alfabet na taśmach.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczenia.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W całym budynku schody są oznaczone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednak jest możliwość zaparkowania auta przy wejściu do budynku.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek A mieści się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w pobliżu Dziekanatu na I piętrze budynku A oraz na portierni budynku A.

Na portierni budynku A znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A1, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Wejście do budynku z poziomu 0 windą usytuowaną od strony budynku A (oznaczenie położenia windy na ścianie budynku A1) lub pochylnią na poziom -1 od strony budynku SIMPLEX. Wejście od strony budynku D po schodach.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami obsługująca wszystkie kondygnacje.

W budynku znajduje się tylko i włącznie oznaczenie korytarza na I piętrze.

W budynku (na poziomie -1 oraz na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na klatce schodowej są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednak jest możliwość zaparkowania auta przy wejściu do budynku A.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek A1 mieści się na parterze budynku A po prawej stronie od wejścia.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w pobliżu Działu Świadczeń Stypendialnych na parterze budynku A1.

Na portierni budynku A znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E.

W budynku znajduje się jedna winda wraz z potrzebnymi oznaczeniami obsługująca wszystkie kondygnacje poza poziomem -1.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C.

Na portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek C, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E do B i następnie do C (tylko na I piętrze).

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń obsługująca wszystkie kondygnacje poza poziomem -1.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek C mieści się w bramie głównej po prawej stronie od wjazdu z ulicy Wielkiej.

Na portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek CKU, ul. Kamienna 43-45, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do budynku z poziomu 0 wprost do windy oraz automatycznie rozsuwane drzwi.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody nie są oznaczone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek CKU mieści się na parterze budynku na wprost windy.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku CKU.

Na portierni budynku CKU znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek D, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wyłączony z użytkowania do końca 2023 roku w związku z przebudową. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynek będzie w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek E, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajdują się dwie windy bez odznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek E mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia z ulicy Wielkiej, po prawej stronie od wejścia od strony Kampusu.

Na parterze budynku znajduje się siedziba Sekcji ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt do Sekcji ; telefon 71 3680755.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM na portierni budynku E.

Na portierni budynku E znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek F – Kancelaria Ogólna, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek nie posiada windy, ze względu na to, iż jest to budynek parterowy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

Na portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek G - Rektorat, ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do windy możliwy z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

W budynku znajdują się oznaczenia na klatce schodowej na I i II piętrze. Pokoje 100, 102, 108, 209 oznaczone większymi numerami dla słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze budynku.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C.

Na portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek H, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Możliwe przejście przez budynek E lub przez budynek W ze stałym podjazdem dla wózków inwalidzkich od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oznaczone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek H mieści się na parterze budynku E.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku E.

Na portierni budynku E znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek J, ul. Kamienna 43-45, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek nie posiada windy, ze względu na to, iż jest to budynek parterowy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek J mieści się na parterze budynku na wprost wejścia.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku J.

Na portierni budynku J znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek K, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C, po prawej stronie wjazdu od ulicy Komandorskiej.

Na portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek L, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku znajduje się winda zewnętrzna z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek L mieści się na parterze budynku J.

Na portierni budynku J znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek InQube, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Wjazd do budynku możliwy jest z poziomu 0.

W budynku znajduje się winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek mieści się na parterze po prawej stronie od wejścia.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek P, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek P mieści się na parterze na lewo od wejścia od strony ulicy Wielkiej.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku P.

Na portierni budynku P znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SJO, ul. Drukarska 24A, 53-308 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

W całym budynku, tylko drzwi na I piętrze są oznaczone taśmą.

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku i wewnątrz do I piętra są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek SJO mieści się na parterze na prawo od wejścia.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku SJO.

Na portierni budynku SJO znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SWFiS, ul. Kamienna 35-37, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście do budynku jest możliwe z poziomu 0.

W budynku nie ma windy. Jest winda na basenie umożliwiająca wejście do wody osobie niepełnosprawnej.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek SWFiS mieści się na parterze budynku na wprost wejścia.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku SWFiS.

Na portierni budynku SWFiS znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek U/W, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi automatyczne od ulicy Wielkiej jak i podjazd od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 specjalistyczne krzesła ewakuacyjne osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a, w jednej dodatkowo informacja głosowa w językach polskim i angielskim.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku (od strony Kampusu) są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek U/W mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia z ulicy Wielkiej. Szatnia mieści się na poziomie -1.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku znajdują się kabiny z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM na parterze oraz na I piętrze budynku W.

Na portierni budynku W znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek Z, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich i drzwi rozsuwane. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 specjalistyczne krzesła ewakuacyjne osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku znajduje się pięć toalet (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek Z mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia od strony Kampusu.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM w na portierni budynku Z oraz w Dziekanacie i Sekretariacie Szkoły Doktorskiej mieszczącym się na II piętrze budynku Z w pokoju 211.

Na portierni budynku Z znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B/B, ul. Kamienna 59-61, 53-307 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku posiadają oznaczenia.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B/F, ul. Kamienna 59-61, 53-307 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Dom Studenta Ślężak, ul. Ślężna 33, 53-301 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi automatyczne od strony wejścia głównego. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 specjalistyczne krzesła ewakuacyjne osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajdują się trzy windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a, dodatkowo informacja głosowa w językach polskim i angielskim.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją.

W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek Ślężak mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Brak szatni ze względu na charakter budynku.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM na portierni budynku.

Na portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dom Studenta Przegubowiec, ul. Kamienna 35-37, 53-307 Wrocław.

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do windy zewnętrznej możliwy z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą również schody. Boczne wejście wyposażone w pochylnię.

Na zewnątrz budynku znajduje się winda, której przyciski nie są oznaczone alfabetem punktowym Braille'a. Brakuje także informacji głosowej.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku brak ogólnodostępnej toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pomieszczeniu oznaczonym numerem 04.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia z ulicy kamienne. Brak szatni ze względu na charakter budynku.

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktu MIGAM na portierni budynku.

Na portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak

Do końca 2023 roku planuje się montaż punktów MIGAM w wyznaczonych miejscach Uczelni, zgodnie z opisami dostępności architektonicznej dla poszczególnych budynków.