Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-07-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,

są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-22.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Wiesław Witter, on@ue.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 71 36 80 450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydał w dniu 01 sierpnia 2023 roku zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad zapewniania dostępności na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu osobom ze szczególnymi potrzebami, określające zasady dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności inwestycji. Zgodnie z treścią zarządzenia każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres mailowy do kontaktu w powyższych sprawach: on@ue.wroc.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
Tel.: +48713680100
Faks: +48713672778
E-mail:
Strona internetowa: www.uew.pl

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście do budynku z poziomu 0 wprost do windy z rozsuwanymi drzwiami.

W budynku znajdują się dwie windy obsługujące wszystkie kondygnacje budynku, z czego jedna oznaczona jest alfabetem punktowym Braille'a, druga posiada prowizorycznie alfabet na taśmach.

Drzwi przeszklone oraz przegrody szklane występujące w budynku są oznaczone żółtą taśmą kontrastową.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W całym budynku schody są oznaczone żółtą taśmą kontrastową.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednak jest możliwość zaparkowania auta przy wejściu do budynku.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek A mieści się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia. Portiernia i szatnia nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (szerokość otworu drzwiowego 80 cm).

Sale ćwiczeniowe i wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W Dziekanacie na I piętrze budynku A oraz na portierni budynku A zamontowane są punkty MIGAM.

W portierni budynku A znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A1, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Wejście do budynku z poziomu 0 windą usytuowaną od strony budynku A (oznaczenie położenia windy na ścianie budynku A1) lub pochylnią na poziom -1 od strony budynku SIMPLEX. Wejście od strony budynku D po schodach.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami obsługująca wszystkie kondygnacje.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W budynku (na poziomie -1 oraz na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sale ćwiczeniowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W budynku schody wejściowe i schody na klatce schodowej są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednak jest możliwość zaparkowania auta przy wejściu do budynku A.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek A1 mieści się na parterze budynku A po prawej stronie od wejścia.

W Dziale Świadczeń Stypendialnych na parterze budynku A1 zamontowany jest punkt MIGAM.

W portierni budynku A znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E.

W budynku znajduje się jedna winda wraz z potrzebnymi oznaczeniami obsługująca wszystkie kondygnacje poza poziomem -1.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C.

W portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek C, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E do B i następnie do C (tylko na I piętrze).

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń obsługująca wszystkie kondygnacje poza poziomem -1.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami jednak istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w pobliżu wejścia do budynku.

Portiernia obsługująca budynek C mieści się w bramie głównej po prawej stronie od wjazdu z ulicy Wielkiej.

W portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

W portierni budynku C zamontowano punkt MIGAM.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek CKU, ul. Kamienna 43-45, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do budynku z poziomu 0 wprost do windy przez automatycznie rozsuwane drzwi.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Sale ćwiczeniowe i wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody budynku są oznaczone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

Budynek wyposażony w specjalistyczny materac ewakuacyjny osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek CKU mieści się na parterze budynku na wprost windy.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku CKU znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek D, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wyłączony z użytkowania  w związku z przebudową. Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały złożone w PINB. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynek będzie w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek E, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach od strony ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajdują się dwie windy bez oznaczeń.

Sale ćwiczeniowe i wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek E mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia z ulicy Wielkiej, po prawej stronie od wejścia od strony Kampusu.

Na parterze budynku znajduje się siedziba Sekcji ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt do Sekcji ; telefon 71 3680755.

W portierni budynku E zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku E znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek F – Kancelaria Ogólna, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek parterowy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

W portierni budynku  znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

W Kancelarii Ogólnej zamontowano punkt MIGAM.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek G - Rektorat, ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do windy możliwy z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w specjalistyczny materac ewakuacyjny osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

W budynku znajdują się oznaczenia na klatce schodowej na I i II piętrze. Pokoje 100, 102, 108, 209 oznaczone większymi numerami dla słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze budynku.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C.

W portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek H, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Możliwe przejście przez budynek E lub przez budynek W ze stałym podjazdem dla osób poruszających się na wózkach od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony w specjalistyczny materac ewakuacyjny osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Schody w budynku  są oznaczone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek H mieści się na parterze budynku E.

W portierni budynku E zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku E znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek J, ul. Kamienna 43-45, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek parterowy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku  oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek J mieści się na parterze budynku na wprost wejścia.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku J znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek K, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do pomieszczeń budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma portierni i szatni. Budynek obsługuje portiernia mieszcząca się w bramie głównej w budynku C, po prawej stronie wjazdu od ulicy Komandorskiej.

W portierni budynku C znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek L, ul. Kamienna 43-45, 50-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajduje się winda zewnętrzna z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek L mieści się na parterze budynku J.

W portierni budynku J znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek InQube, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Wjazd do budynku możliwy jest z poziomu 0.

W budynku znajduje się winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą kontrastową.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek mieści się na parterze po prawej stronie od wejścia.

W portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek P, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Sale wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek P mieści się na parterze na lewo od wejścia od strony ulicy Wielkiej.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku  znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SJO, ul. Drukarska 24A, 53-308 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Sale wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a. W całym budynku, tylko drzwi na I piętrze są oznaczone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku i wewnątrz do I piętra są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek SJO mieści się na parterze na prawo od wejścia.

 W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku SJO znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SWFiS, ul. Kamienna 35-37, 53-307 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście do budynku jest możliwe z poziomu 0.

W budynku nie ma windy. Jest winda na basenie umożliwiająca wejście do wody osobie z niepełnosprawnościami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą kontrastową.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek SWFiS mieści się na parterze budynku na wprost wejścia.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek U/W, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach, drzwi automatyczne od ulicy Wielkiej jak i podjazd od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 specjalistyczne krzesła ewakuacyjne oraz jeden materac do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a, w jednej dodatkowo informacja głosowa w językach polskim i angielskim.

Budynek wyposażony w krzesło ewakuacyjne oraz specjalistyczny materac ewakuacyjny osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

Sale wykładowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku (od strony Kampusu) są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek U/W mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia z ulicy Wielkiej. Szatnia mieści się na poziomie -1.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku znajdują się kabiny z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

W portierni budynku oraz na I piętrze budynku zamontowano punkty MIGAM.

W portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek Z, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla osób poruszających się na wózkach i drzwi rozsuwane. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 krzesła ewakuacyjne oraz specjalistyczny materac do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a.

Sale wykładowe i ćwiczeniowe oznaczone są tabliczkami z informacją o funkcji pomieszczenia opisaną drukiem wypukłym i napisami w alfabecie Braill’a.

W budynku znajduje się pięć toalet (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na klatkach schodowych są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

Przegrody szklane oraz drzwi przeszklone w budynku oznaczone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia obsługująca budynek Z mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia od strony Kampusu.

W portierni budynku, Dziekanacie oraz Sekretariacie Szkoły Doktorskiej mieszczącym się na II piętrze w pokoju nr 211 zamontowano punkty MIGAM.

Na portierni budynku Z znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B/B, ul. Kamienna 59-61, 53-307 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B/F, ul. Kamienna 59-61, 53-307 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest obsługiwany przez żadną portiernię.

Możliwość kontaktu przy pomocy języka migowego za pośrednictwem punktu MIGAM zamontowanego w każdej z portierni budynków.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Dom Studenta Ślężak, ul. Ślężna 33, 53-301 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi automatyczne od strony wejścia głównego. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek wyposażony w 2 specjalistyczne krzesła ewakuacyjne oraz materac ewakuacyjny do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchu.

W budynku znajdują się trzy windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a, dodatkowo informacja głosowa w językach polskim i angielskim.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją.

W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą kontrastową w kolorze żółtym.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia obsługująca budynek Ślężak mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Brak szatni ze względu na charakter budynku.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dom Studenta Przegubowiec, ul. Kamienna 35-37, 53-307 Wrocław.

Budynek Przegubowiec I wolny od barier architektonicznych, wjazd do windy zewnętrznej możliwy z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą również schody. Boczne wejście wyposażone w pochylnię. Budynek Przegubowiec II nie dostępny, poza parterem – brak połączenia z budynkiem Przegubowiec I

Na zewnątrz budynku znajduje się winda, której przyciski nie są oznaczone alfabetem punktowym Braille'a. Brakuje także informacji głosowej.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku brak ogólnodostępnej toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pomieszczeniu oznaczonym numerem 04.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony w materac ewakuacyjny do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Portiernia obsługująca budynek mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia z ulicy Kamiennej. Brak szatni ze względu na charakter budynku.

W portierni budynku zamontowano punkt MIGAM.

W portierni budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do wykorzystania w razie potrzeby.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Dostępność punktów MIGAM w wyznaczonych miejscach Uczelni zgodnie z opisami dla poszczególnych budynków.