Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Finansów i Rozwoju

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 54/2019 z dnia 23.07.2019 r. z późniejszymi zmianami zakres działania Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju obejmuje:

 

 1. nadzór nad działalnością związaną z zarządzaniem finansami Uczelni;
 2. nadzór nad przygotowywaniem projektu planu rzeczowo-finansowego;
 3. koordynowanie procesu planowania i kontroli budżetowej w drodze controllingowej procedury budżetowej oraz aktualizowanie budżetów cząstkowych w trakcie roku budżetowego;
 4. koordynowanie działań służących pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych,
 5. koordynowanie projektów realizowanych w Uczelni, z wyjątkiem projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 6. tworzenie warunków sprzyjających opracowywaniu wniosków i realizacji projektów;
 7. inicjowanie oraz współorganizowanie wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia przedsięwzięć i działań służących kształtowaniu wizerunku Uczelni jako przyjaznej dla studenta;
 8. nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z budowaniem trwałej i efektywnej współpracy Uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 9. koordynowanie działań w zakresie działalności, naukowej, dydaktycznej, doradczej i konsultingowej w otoczeniu biznesowym;
 10. sprzyjanie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz wspieranie wejścia studentów na rynek pracy;
 11. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej;
 12. stwarzanie warunków sprzyjających komercjalizacji własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy oraz nadzór nad świadczeniem usług eksperckich, doradczych i konsultingowych;
 13. inicjowanie oraz koordynowanie uczestnictwa Uczelni w środowiskowych i ogólnopolskich sieciach i inicjatywach, w szczególności parkach technologicznych, centrach doskonałości, klastrach itp.;
 14. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych, w szczególności zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów dotyczących:
 • współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • których przedmiotem jest realizacja projektów rejestrowanych w Centrum Zarządzania Projektami;
 • dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej oraz usług eksperckich, doradczych i konsultingowych;
 1. w związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
 • Centrum Zarządzania Projektami;
 • Centrum Współpracy z Biznesem;
 • Dział Controllingu;
 • InQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Promocji;
 • centra kompetencyjne.

 

 

Do zakresu zadań prorektora należy ponadto:


 1. realizacja i monitorowanie misji i strategii Uczelni w obszarze właściwym danemu prorektorowi, w ramach wyznaczonego zakresu odpowiedzialności;
 2. wyznaczanie celów podległym jednostkom organizacyjnym;
 3. zapewnienie środków niezbędnych do wykonania zadań nałożonych na podległe jednostki organizacyjne;
 4. motywowanie i mobilizowanie pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych do realizacji zadań i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w podległych jednostkach organizacyjnych;
 6. dbałość o przestrzeganie przez pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych wartości i norm etycznych;
 7. przygotowywanie merytoryczne projektów uchwał Senatu dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 8. opracowywanie merytoryczne projektów zarządzeń Rektora dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 9. nadzorowanie realizacji Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora w obszarze właściwym danemu prorektorowi;
 10. ocenianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
 11. ciągłe doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej w części podległej prorektorowi;
 12. inicjowanie kontaktów oraz stała współpraca w zakresie kształtowania wizerunku Uczelni, udziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w przedsięwzięciach środowiskowych oraz w krajowych i międzynarodowych sieciach uniwersyteckich z:
 • środkami masowego przekazu;
 • jednostkami administracji państwowej oraz administracji samorządowej;
 • przedsiębiorstwami i organizacjami samorządu gospodarczego;
 • innymi podmiotami otoczenia;
 1. inicjowanie działań służących pozyskiwaniu środków na prowadzenie działań w obszarze swojej działalności, zarówno samodzielnie, jak również w ramach współpracy z pozostałymi prorektorami i dziekanami oraz z podmiotami zewnętrznymi. Działania wywołujące skutki finansowe wymagają opinii Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.